วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

วิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสอน
อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคม คาวีรัตน์
คำอธิบายรายวิชาศึกษาความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของสุขภาพรวมทั้งกาย จิต สังคม จิตวิญญาณแสติปัญญา รวมทั้งการนำกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และกิจกรรมนันทนาการมาประยุคต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพจุดประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของสุขภาพรวมทั้งกายและจิตใจ
2.เพื่อให้นักศึกษาปฎิบัติกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการได้
3.เพื่อให้นักศึกษานำกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพเนื้อหาสาระสาระรายวิชาสุขภาพและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Health and Recreation for Quality of Life Development)มีเนื้อหาสาระที่ต้องทำการสอนและฝึกปฎิบัติ ดังนี้
1.ความหมาย ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ ความจำเป็นของสุขภาพ
2.ความจำเป็นและประโยชน์ของสุขภาพทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณและสติปัญญา
3.ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ
4.ความรู้เรื่องไตรกลีเซอไรด์ และโคเลสเตอรอล
5.ความรู้เรื่องพฤติกรรม
6.ความรู้เรื่องสติปัญญา
7.การออกกำลังกาย และความรู้เรื่องการพักผ่อนและนันทนาการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.การบรรยาย อภิปราย และการสาธิต
2.การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนและสนามฝึก
3.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.การฝึกปฎิบัติกิจกรรม
การวัดและประเมินผล
การวัดผลตลอดภาคเรียน 100คะแนนแบ่งได้ดังนี้
1.คะแนนระหว่างภาค 80คะแนน แบ่งออกเป็น
1.1 รายงาน/โครงงาน 10คะแนน
1.2การปฎิบัติกิจกรรมกลุ่ม 20คะแนน
1.3คุณลักษณะผู้เรียน 10คะแนน
1.4 การมาเรียน 10คะแนน
1.5 การทำกิจกรรมใบงาน 30คะแนน
2.คะแนนสอบปลายภาค(ทฤษฎี) 20 คะแนนเกณฑ์การประเมินผลคะแนน A = 80-100 คะแนนคะแนน B + = 75-79 คะแนน คะแนน B = 70-74 คะแนน คะแนน C+ = 65-69 คะแนน คะแนน C = 60-64 คะแนน คะแนน D + = 55-59 คะแนน คะแนน D = 50-54 คะแนน คะแนน E = 0-49 คะแนน